Leveringsvoorwaarden
Algemene leverings en betalingsvoorwaarden van AFJ Kantoortechniek BV.

Artikel 1 – Toepasselijkheid.
1.1 Alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door AFJ Kantoortechniek worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.1.2 Afwijking en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door AFJ Kantoortechniek  aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbod en betaling.

2.1 Alle offertes van AFJ Kantoortechniek zijn vrijblijvend en onverbindend. AFJ Kantoortechniek behoudt zich het recht van tussenverkoop voor. De door de opdrachtgever ondertekende offerte, c.q. bestelling geldt als een bindend aanbod. Aanbiedingen gedaan door AFJ Kantoortechniek worden door AFJ Kantoortechniek als aangenomen beschouwd, indien zij binnen vier weken schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtgever of door levering zijn uitgevoerd.
2.2 Geringe afwijkingen van de gegevens genoemd in de offerte/bestelling door AFJ Kantoortechniek zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in eendoor AFJ Kantoortechniek wezenlijk andere prestatie. AFJ Kantoortechniek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 – Prijzen.
3.1 De overeengekomen prijzen gelden: exclusiefkosten van de verpakking, voorrijkosten,voorlichting, of andere nevenprestaties vanAFJ Kantoortechniek. De wijze van verzending staat ter keuze van AFJ Kantoortechniek.
3.2 Betaling van facturen dient zonder enige kortingcontant plaats te vinden bij aflevering van goederenen/of diensten, of middels storting of overmaking op een door AFJ Kantoortechniek aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door AFJ Kantoortechniek anders is overeengekomen met de opdrachtgever. De op de bank- of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Machines en andere apparatuur worden slechtstegen directe contante betaling afgeleverd.
3.3 Bij niet betaling of bij overschrijding van de afgesproken termijn is de opdrachtgever zonder dat aanmaning of ingebrekestelling is vereist doorwettelijke rente verschuldigd over hetopenstaande bedrag, vanaf de factuurdatum.
3.4 Alle kosten van gerechtelijke enbuitengerechtelijke maatregelen die AFJ Kantoortechniek met betrekking tot leveranties vanuit en/of in Nederland tegen de opdrachtgever moet nemen bij niet nakomen door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €  85,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
3.5 AFJ Kantoortechniek is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, dan wel het stellen van een zekerheid te verlangen, voordat zij met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat.
3.6 Voor levering van goederen onder de verkoopprijsvan € 100,00 wordt door AFJ Kantoortechniekadministratie- en verzendkosten aan de klant inrekening gebracht.

Artikel 4 – Leveringstermijn.
4.1 Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven alsvrijblijvende aanduiding zonder waarborg vanlevering op de gestelde datum.
4.2 In geval van overmacht heeft AFJ Kantoortechniek het recht om te harer keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de overeenkomst op te schorten tot deomstandigheden van overmacht een einde hebbengenomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

Artikel 5 – Risico.

5.1 De goederen zijn voor risico van de opdrachtgever af bedrijf AFJ Kantoortechniek.
5.2 AFJ Kantoortechniek is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud.
6.1 Tot aan de algehele voldoening van de door deopdrachtgever aan AFJ Kantoortechniek verschuldigde betalingen behoudt AFJ Kantoortechniek  zich de eigendom voor van alle door haar krachtens de overeenkomst geleverde goederen en diensten, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen AFJ Kantoortechniek krachtens de koopovereenkomsttoekomt. De opdrachtgever zal zo lang geenalgehele betaling van de geleverde goederenkrachtens de koopovereenkomst heeftplaatsgevonden de hem geleverde goederen nietmogen vervreemden, belenen, verpanden,verhuren, of uitlenen.
6.2 AFJ Kantoortechniek is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien AFJ Kantoortechniek deze goederen terug neemt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten voor AFJ Kantoortechniek. Voorts heeft AFJ Kantoortechniek recht eventuele schade aan de goederen op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7 – Garantie.
7.1 AFJ Kantoortechniek garandeert dat diensten door of namens haar zorgvuldig zullen worden verleend.
7.2 AFJ Kantoortechniek geeft dertig dagen garantie op door haar uitgevoerde herstellingen, de garantie is beperkt tot het alsnog c.q. wederom herstellen van het defect en strekt zich niet uit tot herstel van defecten aan andere onderdelen, tenzij dit defect veroorzaakt is door onoordeelkundig of onzorgvuldig handelen van AFJ Kantoortechniek of een door haar aangewezen derde. Ten aanzien van apparatuur of onderdelen daarvan, die opdrachtgever door zijn leverancier geleverd heeft gekregen, dan wel door AFJ Kantoortechniek betrokken zijn, zijn te allen tijde uitsluitend de op dat moment geldende garantiebepalingen en/of vergoedingen van de leverancier of toeleveranciers van toepassing.Deze dienen als basis voor het door AFJ Kantoortechniek verlenen van service en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Kosten die niet onder de garantie bij de leverancier of toeleverancier geclaimd kunnen worden en evenmin onder de dekking van een servicecontract vallen, bijvoorbeeld voorrijkosten, worden op basis van de alsdan geldende tarieven aan opdrachtgever doorberekend.
7.4 AFJ Kantoortechniek verkrijgt vervangen zaken of onderdelen in eigendom, tenzij vooraf schriftelijkanders is overeengekomen.
7.5 In geval van onvolkomenheden ten aanzien van de door AFJ Kantoortechniek vooraf overeengekomen, geleverde diensten, zullen deze op haar kosten alsnog deugdelijk worden uitgevoerd.
7.6 Indien voor, tijdens of na door AFJ Kantoortechniek te verrichten of reeds verrichte herstelwerkzaamheden blijkt dat opdrachtgever ten aanzien van de geconstateerde gebreken geen beroep op garantie toekomt, ongeacht de reden daarvan, zullen deze werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven.
7.7 Indien gebrekkigheid van door AFJ Kantoortechniek geleverde zaken of diensten bestaat in een haar te verwijten inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, heeft zij de optie dat gedeelte van de transactie ongedaan te maken, dan wel de strijdigheid alsnog op te heffen.
7.8 AFJ Kantoortechniek is conform deze voorwaarden slechts garantieplichtig indien opdrachtgever gedurende de garantieperiode eventuele door opdrachtgever geconstateerde gebrek(-en) of tekortkoming(-en) binnen bekwame tijd na ontdekking of het door opdrachtgever mogelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan schriftelijk aan AFJ Kantoortechniek meldt.
7.9 Opdrachtgever vrijwaart AFJ Kantoortechniek van het door haarzelf of door derden tegen AFJ Kantoortechniek/haar werknemers/haar bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst ingeschakelde hulppersonen inroepen of geldend maken van rechten, waardoor een omvangrijker prestatie geleverd moet worden, dan waartoe deze conform de inhoud van dit artikel gehouden zou zijn.
7.10 Noch de bepalingen van dit artikel nochanderszins overeengekomen garantiebepalingenzijn toepasselijk wanneer het goed door deopdrachtgever is overgedragen aan een derde, ofindien de opdrachtgever of een derde reparatiesaan het goed heeft verricht.
7.11 In geval van een garantieclaim van deopdrachtgever, dient de opdrachtgever degoederen voorzien van een duidelijk omschrevenklacht in de originele verpakking aan te leveren bij AFJ Kantoortechniek. Retourzending kan uitsluitend na goedkeuring en op verzoek van AFJ Kantoortechniek. AFJ Kantoortechniek zal gemaakte kosten kunnen doorberekenen indien blijkt dat de klacht het gevolg is van eigen fouten, opzet of grove schuld van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.
8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor AFJ Kantoortechniek in deze voorwaarden deaansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal AFJ Kantoortechniek niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of groveschuld/nalatigheid aan de zijde van AFJ Kantoortechniek.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart AFJ Kantoortechniek te dezer zake alle aanspraken van derden.
8.3 De aansprakelijkheid van AFJ Kantoortechniek blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat AFJ Kantoortechniek maximaal in rekening had kunnen brengen.
8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personenen of materialen, die door AFJ Kantoortechniek teruitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9 – Dienstverlening.
9.1 Alle overige bepalingen van deze algemenevoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.
9.2 De werktijden waarbinnen AFJ Kantoortechniek  uit hoofde van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgeverworden verricht lopen van 08:30 tot 17:00 uur, vanmaandag tot en met vrijdag, erkende feestdagen uitgezonderd, tenzij en voor zover hiervan voorafschriftelijk is afgeweken.
9.3 Met personeel wordt bedoeld de aan AFJ Kantoortechniek ten dienst staande hulppersonen alsmede door AFJ Kantoortechniek ter zake kundig geachte, bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen aan opdrachtgever gebruikte derden.
9.4 AFJ Kantoortechniek is gerechtigd een door haar bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst ingezette medewerker, na overleg met opdrachtgever, te vervangen.

Artikel 10 – Overige bepalingen.
10.1 In geval afzonderlijke in deze algemenevoorwaarden opgenomen bepalingen geheel ofgedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal ditgeen consequenties hebben voor de geldigheidvan de overige bepalingen van deze algemenevoorwaarden.
10.2 De opdrachtgever van goederen van AFJ Kantoortechniek in Nederland geeft toestemming voor het registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke AFJ Kantoortechniek in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van AFJ Kantoortechniek.

Artikel 11 – Toepasselijk recht.
11.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht in dien de offerten, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.11.2 Indien Nederlands recht van toepassing is zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.