Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. AFJ Kantoortechniek: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf ofberoep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen AFJ Kantoortechniek en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep ofbedrijf.

Artikel 1 Wettelijk verplichte leeftijd betreffende gebruik webshop

De consument is zich ervan bewust dat hij/zij de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben. Door plaatsing van een bestelling op onze webshop geeft consument aan dat hij/zij voldoet aan deze wettelijk gestelde minimale leeftijd.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AFJ Kantoortechniek en een consument waarop AFJ Kantoortechniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden  zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten  met AFJ Kantoortechniek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

1. Alle prijzen op de website van de AFJ Kantoortechniek staan inclusief het huidig geldende BTW tarief.

2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van AFJ Kantoortechniek onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. AFJ Kantoortechniek heeft het recht om de consument,voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.

3. De producten van AFJ Kantoortechniek worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4. Indien de consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft AFJ Kantoortechniek alsmede de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1. Aile aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij AFJ Kantoortechniek om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. AFJ Kantoortechniek is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. AFJ Kantoortechniek kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwe!een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is AFJ Kantoortechniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AFJ Kantoortechniek anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht AFJ Kantoortechniek niet tot levering van een dee!van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een

overeenkomstig dee!van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van AFJ Kantoortechniek op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door AFJ Kantoortechniek. Bij Acceptatie ontvangt de consument een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.

2. AFJ Kantoortechniek is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wei bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AFJ Kantoortechniek dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6 Herroeping van de overeenkomst

1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.

2. De consument is gerechtigd om de bestelling binnen 14 dagen na levering retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden op AFJ Kantoortechniek. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. AFJ Kantoortechniek behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Als de zegel of capsule van een product is beschadigd, zal AFJ Kantoortechniek niet overgaan tot terugbetaling.

Artikel 7 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van AFJ Kantoortechniek.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering

bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat AFJ Kantoortechniek hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval aile aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Opgegeven levertijden van AFJ Kantoortechniek zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal AFJ Kantoortechniek u dat via E-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht  Bij overschrijding van een termijn dient de consument AFJ Kantoortechniek schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan AFJ Kantoortechniek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.Indien AFJ Kantoortechniek gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan AFJ Kantoortechniek ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8 Garantie

1. AFJ Kantoortechniek garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan AFJ Kantoortechniek.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal AFJ Kantoortechniek de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van AFJ Kantoortechniek vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan AFJ Kantoortechniek te retourneren en de eigendom daarover aan AFJ Kantoortechniek te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AFJ Kantoortechniek, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wei trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is AFJ Kantoortechniek in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 9 Monsters en modellen

1. Indien door AFJ Kantoortechniek een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken  gold als wijze van aanduiding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. AFJ Kantoortechniek blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (at)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan AFJ Kantoortechniek te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wei onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan AFJ Kantoortechniek met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is AFJ Kantoortechniek gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument

verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de AFJ Kantoortechniek en op de wijze zoals door AFJ Kantoortechniek aangegeven.

Artikel 12 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

2. AFJ Kantoortechniek is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

3. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering.

Buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.

4. Indien AFJ Kantoortechniek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien door AFJ Kantoortechniek geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van AFJ Kantoortechniek jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de AFJ Kantoortechniek beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wei terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is AFJ Kantoortechniek niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en I of grove schuld en I of verwijtbaar handelen, dan wei onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AFJ Kantoortechniek of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AFJ Kantoortechniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AFJ Kantoortechniek niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AFJ Kantoortechniek worden daaronder begrepen.

3. AFJ Kantoortechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt  nadat AFJ Kantoortechniek zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover AFJ Kantoortechniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AFJ Kantoortechniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst

 Artikel 16 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van AFJ Kantoortechniek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft AFJ Kantoortechniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen AFJ Kantoortechniek en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.